Opplæring og integrering for migranter

IOM Norge tilbyr kulturorienteringskurs til kvoteflyktninger som skal bosettes i Norge, før deres avreise. Kurset tilbys i det landet flyktningene oppholder seg etter å ha flyktet fra sine hjemland. IOM Norge står for driften og utviklingen av det fem dager lange kurset, på oppdrag fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi).

 

Noen flyktninger blir bosatt i Norge uten å ha blitt gitt tilstrekkelig informasjon om sitt nye land. Resultatet er ofte en langvarig tilpasningsperiode, hvor person som nylig har ankommet kan møte utfordringer. Mottakskommunene påpeker at ingen, liten eller feil informasjon om Norge og det norske samfunnet ofte gir flyktningene urealistiske forventninger om deres nye samfunn. Deltakelse i kulturorienteringskurset gjør ikke bare selve reisen til det nye landet mindre belastende for flyktningen, men gjør også den innledende overgangsperioden lettere. Ved å redusere kultursjokket vil man også gjøre arbeidet med integreringen av flyktningene i bosettingskommunen enklere.

 

Et økende antall land som mottar flyktninger ser fordelen med å tilby kulturorientering før avreise. I tillegg til det norske Kulturorienteringsprogrammet, tilbyr IOM kulturorienteringskurs for migranter og overføringsflyktninger til Australia, Canada, Storbritannia og USA, for å nevne noen land.

Cultural orientation class with children
Kulturorienteringskurs

Kulturorienteringskurset er et tilbud for overføringsflyktninger i det landet de oppholder seg i før avreise til Norge. Flyktningene deles i tre grupper i forhold til alder. Barn fra 0 til 7 år får ikke tilbud om kurs. Barn mellom 8 og 15 år får 10 timers kurs over en periode på to dager, mens voksne fra 16 år og oppover får 25 timers kurs over en periode på 5 dager.

Kulturorienteringskurset for voksne dekker følgende temaer: bosettingsprosessen i Norge, klima, historie, geografi, bolig, introduksjonsprogram, utdanning, helsevesen, sysselsetting, andre offentlige tjenester og reisen til Norge. Det blir lagt ekstra fokus på temaer som skikker og vaner, slik at mulige misforståelser i møte med norsk kultur blir redusert, samtidig som det skaper en grunnforståelse for norske verdier og normer.

 

Kurset for barn legger større fokus på det norsket skolesystemet, det å være barn/ungdom i Norge, barns rettigheter, med mer. Undervisningen for barn er basert på mye lek og interaktive aktiviteter. Kurset blir gitt av tverrkulturelle lærere som bor i Norge og er integrert i det norske samfunnet. De har vanligvis lignende språklig og kulturell bakgrunn som flyktningene. Bruk av flyktningenes morsmål som undervisningsspråk gir effektiv læring. I undervisningen legges det vekt på aktiv deltagelse, i tillegg til diskusjoner, visuelle hjelpemidler, rollespill og læring gjennom dialog og case-studier. I 2017 ble kurset holdt for syriske flyktninger i Libanon og i Tyrkia.

Giving cultural orientation to municipal workers
Målsetting

Ved å øke flyktningenes kjennskap til Norge vil prosjektet medvirke til flyktningers generelle evne til å takle de umiddelbare utfordringene etter ankomst, øke deres muligheter for raskere å bli selvstendige, og legge til rette for integrering i det norske samfunnet.

 

Ved deltagelse av Kulturorienteringsprogrammet kan flyktningene:

 • Utvikle et realistisk bilde av Norge og forstå kultur og verdier.

 • Utvikle en forståelse av mottakskommunenes forventninger.

 • Utvikle evnen til problemløsning.

 • Minimere kultursjokk.

 • Lære om mulige utfordringer i bosettingsprosessen, og dermed hjelpe til å redusere mulige konflikter.

Målgrupper

IOM Norge tilbyr kulturorienteringskurs til kvoteflyktninger som skal gjenbosettes i Norge. Kurset tilbys før deres avreise i det landet flytningene oppholder seg i etter å ha flyktet fra sine opprinnelige land. Norske myndigheter fastsetter den årlige målgruppen og antall kvoteflyktninger som skal bosettes i Norge. Siden 2015 har målgruppen vært syrere som bor i Jordan, Libanon og Tyrkia.  I inneværende år er alle kvoteflyktningene syrere og vil bli gjenbosatt fra Libanon og Tyrkia. Fra 2003 til juni 2017 har nesten 13.000 kvoteflyktninger gjennomgått kurset. Flyktningene kommer fra Afghanistan, Bhutan, Colombia, Den Demokratiske Republikken Kongo (DRC), Eritrea, Irak, Iran, Liberia, Myanmar og Palestina.

Tverrkulturelle lærere

Den pedagogiske styrken til Kulturorienteringsprogrammet ligger i de tverrkulturelle lærerne. En tverrkulturell lærer er en person med lignende språklig og kulturell bakgrunn som den aktuelle flyktninggruppen. I tillegg har læreren gode kunnskaper om Norge. Han eller hun snakker oftest språket til deltakerne på kurset, så behovet for tolk er minimalt. Lignende etnisk og innvandrings-/flyktningebakgrunn, samt muligheten til å kommunisere med flyktningene på deres morsmål, bidrar til å skape et åpent og avslappet miljø i klasserommet.

Den tverrkulturelle læreren kan også være en rollemodell for flyktningene, fordi læreren selv har mestret en integreringsprosess i Norge, lært språket og blitt en aktiv deltaker i det norske samfunnet.

Seminarets varighet

Lengden på seminaret kan skreddersys til deres interesser og behov. Det tar vanligvis 5-6 timer å gjennomgå dagsorden, inkludert lunsj og kaffepauser. Seminaret avholdes på norsk.

Deltakere

Vanligvis vil de som inviteres til seminaret være kommunalt ansatte flyktningkonsulenter, lærere på introduksjonsprogrammet, ansatte i helsesektoren, lærere, barnehageansatte, representanter fra kirken, politi, sosialkontor, arbeidskontor, potensielle arbeidsgivere, frivillige organisasjoner, representanter fra UDI og IMDis regionkontor, naboer til bosatte flyktninger, eller andre interesserte personer i kommunen.


Møtet kan gjerne organiseres felles med andre kommuner i nærheten.

Oppfølging

Har din kommune allerede arrangert et seminar? Kanskje ikke alle interesserte personer hadde mulighet til å delta første gang? Ønsker du å ha et annet seminar som fokuserer på spesielle emner eller andre flyktninggrupper? Det er ingen grense for hvor mange ganger du kan invitere IOM til din kommune.

 

Kontakt oss, så kan vi planlegge seminar sammen.

Landinformasjonsseminar (Landinfo)

 • Ønsker du å vite mer om historien, kulturen eller konfliktbakgrunnen i hjemlandet til en spesifikk flyktninggruppe?

 • Ønsker du å se bilder, filmer eller vite mer om leveforholdene i landene flyktningene oppholdt seg i før de kom til Norge?

 • Ønsker du å vite om mulige integreringsutfordringer?

 • Ønsker du å bedre/øke din forståelse for flyktningenes kulturelle verdier, atferd, og måte å kommunisere på?

 • Ønsker du å høre fra flyktningene selv om hvordan de erfarer sitt nye liv i Norge?

 

Ansatte i Kulturorienteringsprogrammet har kunnskap og erfaring om de ovennevnte temaene og vi deler gjerne denne informasjonen med deg/dere. I samarbeid med deg/dere kan vi organisere et møte eller et seminar skreddersydd til din kommunes interesser og behov.

Hva er et landinformasjonsseminar?

Dersom det er første gang du inviterer IOM til din kommune for å holde seminar, kan dagsorden f.eks. inkludere følgende tema:

 • En kort presentasjon av IOM

 • Informasjon om hva flyktningene lærte om Norge under kulturorienteringskurset før de kom til din kommune

 • Informasjon om flyktningenes hjemland og transittland, blant annet:

  • Geografi og geopolitisk situasjon, demografi, etniske grupper, språk og religion

  • Grunner til flukt

  • Kulturelle forskjeller

Land

IOM tilbyr informasjonsseminarer hovedsakelig om Afghanistan, Eritrea, Kongo, Somalia og Syria. Vi tilbyr også seminarer om kulturforståelse.

Kostnader og ansvar

IOM har ansvar for å tilrettelegge innhold og presentasjonene for dagen. Vi vil også dekke alle utgifter knyttet til reisen for våre ansatte. Inviterende kommune vil være ansvarlig for lokaler og eventuell servering, samt informere/invitere deltakere.

For avtale om seminar og mer informasjon, vennligst ta kontakt.

1/5
 
International Organization for Migration (IOM)

Besøksadresse: Skippergata 33, 4. etasje, 0154 Oslo

Postadresse: Pb 8927 Youngstorget, 0028 Oslo

Åpningstider: Mandag - fredag, 10.00-15.00

Telefon: 23 10 53 20  |  Faks: 23 10 53 23

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • YouTube Social Icon
IOM logo
 • Facebook Icon
 • Twitter Icon
 • YouTube Icon